پک 6 تایی عرق شش گیاه آلفا (چاقی)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه سرماخوردگی (عصاره گیاهی)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه آکسود (دیابت)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه بیتر (لاغری)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه لیکوریس (معده)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه لاواندر (اعصاب)

قیمت : 683700 ریال

پک 6 تایی عرق شش گیاه چاقی، عصاره گیاهی سرما خوردگی، دیابت، لاغری، معده، اعصاب

قیمت : 683700 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان