ماه مورد نظرتان را انتخاب کنید
مبلغ فروش از :0 تا 100,000,000 ریال
ردیف تصویر مبلغ فروش - ریال
1
5005394 10,777,487
2
5004623 10,065,816
3
5005282 10,057,000
4
5005280 10,030,000
5
5004270 4,435,000
6
5004649 2,184,000
7
5003093 2,090,600
8
274 2,007,800
9
5003009 2,003,000
10
5004402 1,777,600
11
1441 1,601,516
12
5004856 1,595,400
13
2102 1,397,232
14
2127 1,395,632
15
5004612 1,329,955

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان