ماه مورد نظرتان را انتخاب کنید
مبلغ فروش از :0 تا 100,000,000 ریال
ردیف تصویر مبلغ فروش - ریال
1
5004819 21,655,980
2
5004799 10,868,755
3
5004726 10,845,000
4
5004640 10,791,000
5
5004832 10,753,196
6
5004846 10,687,554
7
5004824 10,679,000
8
5004894 10,504,344
9
5004859 10,364,400
10
5003955 10,330,000
11
5003679 10,242,000
12
5004814 10,112,200
13
5004751 10,080,000
14
5004737 10,063,300
15
5004848 10,036,600

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان