ماه مورد نظرتان را انتخاب کنید
مبلغ فروش از :0 تا 100,000,000 ریال
ردیف تصویر مبلغ فروش - ریال
1 5003737 6,320,000
2 5003489 6,088,820
3 5002429 1,128,000
4 5003480 1,054,000
5 5000444 831,000

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان